Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Minya Zoltán EV. (Egyéni Vállalkozó) (1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.; továbbiakban: Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a www.egeszsegugyieszkozok.hu oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 1. Üzemeltetői adatok

Szolgáltató: Minya Zoltán EV.

Székhely: 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.

Adószám: 68782993-1-42

Elektronikus elérhetőség: info@egeszsegugyieszkozok.hu

Az állandó és elektronikus kapcsolattartásra szolgáló, elektronikus cím:

info@egeszsegugyieszkozok.hu

 

 1. Fogalmak

 2.1 Felek: Eladó és Vevő együttesen;

2.2 Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

2.4 Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog, terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

2.5 Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

2.6 Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg – továbbítás végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

2.7 Távollevők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

2.8 Szerződés: a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére;

2.9 Távollévők kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.egeszsegugyieszkozok.hu weboldalon található elektronikus weboldalán keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Az online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

3.2. Az online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel nem lehetséges, csak rendelést lehet leadni, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3. Az online oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni regisztráció nélkül is.

3.4. Weboldalunkon regisztrációra nincs lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy célszerű olyan telefonszámot és e-mail címet rögzíteni, amelyen a futárszolgálat, valamint a Szolgáltató munkatársai fel tudják venni Önnel a kapcsolatot.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás/téves adatok rögzítéséből eredő károkét. Ha ilyen okokból eredően nem tudjuk teljesíteni a szerződést, az abból eredő költség Önt terheli.

3.5. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig módosítható, illetve lemondható, erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélésszerűen. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

 

 1. Megrendelés

 4.1. A főoldalon megtalálhatók, a Szolgáltató által forgalmazott termékek.

4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, tartalmazza a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében megállapított általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

4.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

4.4. Az általunk feltüntetett termékképek publikálása során törekszünk, hogy azok a valóságnak megfelelőek, élethűek legyenek a termékek tulajdonságait illetően. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termékek színeit illetően lehetnek apróbb eltérések – ez természetesen abból is adódhat, hogy az Ön által használt készülék, hogyan jeleníti meg ezeket.

A megrendelni kívánt terméket, a kiválasztás után a főoldalon szereplő rendelési/kapcsolatfelvételi űrlapon jelezheti a szolgáltató felé, pontos mennyiséggel megjelölve!

4.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ön elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltató az Ön által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.9. A megrendeléshez szükséges, hogy megismerje és elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyet igazolni kell a Szolgáltató felé (egy jelölő mezőt kell megjelölni).

4.10. A Szolgáltató az Ön vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ön részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ön részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ön bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4.11. A rendelése befejeztével a rendszer automatikusan küld erről egy visszaigazoló e-mailt, mely csak a megrendelés leadásának sikerességét igazolja. A szerződés a megrendelés teljeskörű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Szolgáltató által küldött tájékoztató e-mail kézhezvételekor jön létre. Előfordulhat, hogy nem érkezik meg a visszaigazoló e-mail az Ön levelezési rendszerébe. Kérjük ezen esetben jelezze felénk, hogy a problémát orvosolni tudjuk. A visszaigazolás hiányát okozhatja egy elgépelt e-mailcím, a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége vagy egyéb rendszerhiba. Amennyiben a visszaigazoló e-mailben hibát észlel, kérjük haladéktalanul jelezze a Szolgáltató felé. Ha a rendelést leadta, azonban annak tartalmát módosítani kívánja, úgy haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot az info@egeszsegugyieszkozok.hu címen, így a csomag módosítható még a szerződés teljesítése előtt.

4.12. Amennyiben a rendelését le kívánja mondani – és a szerződés teljesítésére még nem került sor – úgy kérjük jelezze ezt ügyfélszolgálatunknak 1 munkanapon belül. Ebben az esetben készítse elő a rendelés sorszámát. Ha a lemondásra a kiszámlázás és kiszállítás után történt, abban az esetben a szállítási költség Önt terheli.

 1. Szállítás – annak díja, határideje, módja:

 A weboldalon leadott megrendeléseket házhozszállítással vagy bemutató termi átvétellel tudjuk teljesíteni.

5.1. Házhozszállítás:

(a) A megrendelt kisebb súlyú és térfogatú termékek kiszállítását Magyarország területén a DHL futárszolgálat végzi. A futárszolgálattal feladott rendeléseket a visszaigazolástól számítottan 3-5 munkanapon belül teljesítjük, kivételt képez ez alól, ahol külön megjelöljük a pontos szállítás időtartamát.  A kézbesítés munkaidőben, általában 8 és 17 óra között történik, ezért szállítási címként mindenképpen olyan címet adjon meg, ahol napközben tartózkodik az, aki átveszi majd a csomagot. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, az ott megadott telefonszámon lehet érdeklődni a diszpécsertől a csomagról. A futár a rákövetkező napon újra megkísérli a kiszállítást. Ha másodszorra is sikertelen a kiszállítás, akkor az árut a futárszolgálat visszahozza telephelyünkre.

5.2. Személyes átvétel:

Előre egyeztetett időpontban lehetséges Nyíregyházi telephelyünkön.

Mindegyik szállítási mód esetében a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét díjmentesen biztosítjuk. Ha a sérülés átvételkor látható, kérjük jelezze a futárnak is és kérje jegyzőkönyv felvételét.  Az átvételt követően észlelt sérülésért felelősséget nem vállalunk, természetesen kivételt képez a termék hibája, amely kicsomagolást követően derül ki – ebben az esetben a hatályos jogszabályok szerint járunk el, jelenleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített „A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató” szerint.

 1. Fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

 A webáruházban lehetősége van fizetési módként választani:

6.1. Előreutalás:

a rendelése értékét kiegyenlítheti banki utalás útján is, az ehhez szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: OTP Bank

Kedvezményezett neve: Minya Zoltán

Adószám: 68782993-1-42

6.4. Számlázás: A megrendelés számláját nyomtatott formátumban postán az áruval együtt vagy emailben kapja kézhez, az előlegszámlát (előre utaláshoz) az Ön által megadott e-mailcímre pdf formátumban küldjük meg, ezzel egyidejűleg Ön automatikusan elfogadja, hogy az elektronikus úton, e-mailben elküldött számlát fogadja, azt megőrzi, kinyomtatja és a könyvelésébe helyezi. A számla a hatályos jogszabályoknak megfelelően aláírás és pecsét nélkül is érvényes.

 1. Kellékszavatosság

7.1 Ön a Szolgáltató. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1 héten belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4. Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

 8.1. A termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 4. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.4. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

8.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

 

9.1. Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

9.2. A jótállás határideje a termék Ön részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év.

9.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék az Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás

okozta.

9.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne;

ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.5.  Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három (3) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

9.6. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

9.7. Ha a Szolgáltató a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, Ön a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

9.8. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

9.9. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket nem tudja rendeltetés szerűén használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

9.10. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a nem rendeltetésszerű használat miatt a termékben kárt okoz, vagy az elállási időszak alatt a terméket úgy használja, hogy értéke csökken (pl.: mechanikai sérülések, karcolások a túlzott igénybevétel miatt), a Szolgáltató ezen költségek megtérítésére kötelezheti Önt.”

9.11. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

9.12. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

9.13. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

9.14. A fogyasztó jótállási igényét a Szolgáltatónál érvényesítheti.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Az elállási jog ismertetése és gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

 9.1.  A fogyasztói szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014 (II.26) kormányrendelet értelmében Ön a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.

9.2. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy telefaxon az alábbi címre: Minya Zoltán EV. 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.  További elérhetőségeink: E-mail címünk: info@egeszsegugyieszkozok.hu

9.3. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

9.4. Felhívjuk a vásárlóink figyelmét, hogy az elállás nem gyakorolható a joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon. Ennek megfelelően csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen juttatja vissza a Szolgáltatónak. A teljes vételárat csak valamennyi megrendelt és átvett termék hiánytalan visszaszolgáltatása esetén áll módunkban visszafizetni.  A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenését, illetve ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

9.5. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

9.6. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

9.7. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

9.8.  A megrendelt terméket sértetlen állapotban, a számlával, vagy annak másolatával postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a Szolgáltató címére. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

9.9. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

9.10 Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a weboldalon, a Szolgáltató által eladásra kínált termékek mind, higiéniai és egészségvédelmi termékek, ezért az elállási jogát csak abban az esetben érvényesítheti, ha hiánymentesen, eredeti csomagolásában juttatja vissza a terméket a szolgáltató részére!

9.11 A Szolgáltató által eladásra kínált termékek előrendelése esetén, a Szolgáltató a Felek által meghatározott, foglalót vesz fel. A foglaló abban az esetben nem kerül visszatérítésre, ha a megrendelt termékek rendelését, a kézbesítés előtt a Vásárló lemondja.   

 

 1. Panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus

 A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatokkal illetőleg a termékekkel kapcsolatosan felmerülő bármilyen kérdését az info@egeszsegugyieszkozok.hu címen továbbíthatja hozzánk. Panaszkezelés esetén az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el.

Az írásban érkezett panaszt általában 1-2 napon belül, de legkésőbb a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszoljuk. Az intézkedés határidejét a postára adás dátumától, illetve az e-mail beérkezésének dátumától számítjuk. A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatjuk Önt.

10.1. Tájékoztatjuk, hogy a termékkel vagy a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a Szolgáltató egyeztetés útján rendezi; erre tekintettel Ön és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdések bíróságon kívüli rendezése érdekében a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31) nyújthat be írásbeli kérelmet.

10.2. Tájékoztatjuk, továbbá, hogy az egyeztetés sikertelensége esetén a Szolgáltató a vita eldöntésére a vonatkozó jogszabályok szerint egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

 1. Felelősség

11.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan működési hiba esetén, amely megakadályozza Önt, hogy csatlakozzon a www.egeszsegugyieszkozok.hu weboldalra, ott megrendelést adjon le. Nem terheli felelősség azokért a károkért sem, melyeket az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodása, vagy az internet csatlakozás megszakadása okoz.

 1. Szerzői jogok

 A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. MI vagyunk a szerzői jogi jogosultja a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából előzetes írásbeli hozzájárulásunk esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a mi előzetes írásbeli engedélyünkkel lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot neked a Webáruházon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

Fenntartjuk minden jogunkat szolgáltatásunk minden elemére, különös tekintettel az egeszsegugyieszkozok.hu, www.egeszsegugyieszkozok.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az általunk foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

 1. Egyéb rendelkezések

Jogosultak vagyunk a jelen ÁSZF-et a vásárlóink előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá veled szemben, a módosítást követő megrendelésekre vonatkozóan.

Jogosultak vagyunk továbbá arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtsunk végre a weboldalon vásárlóink előzetes figyelmeztetése nélkül, továbbá fenntartjuk a jogot, hogy a weboldalt más domainnév alá helyezzük át.

Ha a webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze felénk, és ha eljárásunk során a jelzést megalapozottnak találjuk, az információ haladéktalanul törlésére kerül, vagy azt módosítjuk.

Jelen ASZF 2020. április 20.-ától hatályos.